V Bohunicích se nekrade, ale to ještě neznamená, že není co zlepšovat a zefektivňovat, zejména pokud se jedná o veřejnou finanční podporu neboli dotace, chcete-li.

Žijeme v době štědrosti veřejné finanční podpory. Obvyklým účelem dotace je podpora veřejně prospěšné činnosti, která by se jinak nerozvíjela. Expanzivní dotační politikou se ovšem zhusta dostávají podporované subjekty s jejich aktivitami do stavu závislosti, kdy si již nejsou schopny zajistit podstatnou část svých provozních prostředků z vlastních zdrojů (kupř. prostřednictvím sponzoringu), neboť je jednodušší nastavit portmonku směrem k veřejnému sektoru.

I u nás v Bohunicích je rozdělována veřejná podpora mezi neziskové subjekty k zajištění volnočasových, tělovýchovných a sportovních aktivit dětí a mládeže, a dále k zajištění kulturních a společenských akcí. Jak to tak bývá, někdo dostane více a někdo méně. Tento aspekt nehodlám jakkoliv pranýřovat, ostatně mám pocit, že v radě MČ sedí slušní lidé. Nicméně forma rozdělování peněz trpí některými nedostatky.

Podpora je nyní zaměřena na široké spektrum společenských aktivit, žadatel musí působit na území MČ Brno – Bohunice. Z pojmu působení není ale zřejmé, zda se jedná o faktický dopad podporované činnosti na území Bohunic či zda pouze bude postačovat, jestliže obvyklá působnost žadatele je zaměřena na Bohunice. Navíc rozhodovací proces o přidělení podpory a stanovení její výše není možno zpětně zkontrolovat, neboť absentuje jakékoliv písemné odůvodnění přidělení podpory.

Kruciálním momentem by mělo být faktické působení žadatele na území Bohunic. Ačkoliv se očekává spíše pravidelná činnost žadatele, neměla by být vyloučena ani ad hoc činnost. Z tohoto důvodu se jako rozumné jeví výslovné stanovení podmínky, že podpořená činnost musí mít přímou vazbu na území Bohunic nebo na její občany.

Žádost o dotaci by měla být napříště podrobnější, ačkoliv zbytečná administrativa není účelná. Zejména by měl být žadatelem pečlivě popsán přímý a nepřímý dopad na území Bohunic nebo na občany Bohunic. Současně bych doporučil výrazně bližší specifikaci podporované aktivity. Žadatel by se taktéž mohl povinně vyjadřovat k jeho plánu na zvýšení financování podporované činnosti z jeho vlastních zdrojů.

Zásadní změnu doporučuji v procesu schvalování dotací, resp. jejich výše. Ke každé přidělené podpoře by mělo být připojeno krátké písemné odůvodnění, v němž bude zachyceno, zda je podporovaná aktivita přínosná pro Bohunice či občany Bohunic a jakým způsobem, a dále pak bude zdůvodněná výše přidělené dotace ve vazbě na ostatní podpořené subjekty. Z odůvodnění tedy musí být patrno, z jakého důvodu jsou některé subjekty podpořeny větší částkou než jiné subjekty. Takový postup zajistí zpětnou kontrolu, což přispěje k účelnému vynakládání veřejných peněz a projeví se například ve zvýšení vnímání už tak vysokého morálního kreditu rady MČ. Písemné odůvodnění by mělo být mj. uveřejněno na webových stránkách MČ.