22.2.2013

Z aktualizovaného harmonogramu výstavby VMO vyplývá posunutí termínu realizace Vinohradských tunelů až o 15 let. Tato skutečnost má zásadní vliv na životní prostředí v nyní nejexponovanější obydlené části  velkého městského okruhu (VMO), kterou je ulice Svatoplukova a Gajdošova. Počet vozidel, která tudy denně projedou, se blíží hranici 45 tis, hodnoty znečištění polétavým prachem a oxidy dusíku jsou jedny z nejvyšších v celém městě Brně. Naděje na brzké řešení tohoto problému se s ohledem na tristní finanční situaci limitně blíží nule. Jediná šance, jak hodnoty zdraví škodlivých produktů dopravy alespoň trochu zmírnit, je zachování a podpora zeleně kolem tohoto významného dopravního tahu. Proto se jako zcela nepochopitelný jeví záměr radnice v Brně- Židenicích snížit podíl významné zeleně v této městské části, dokonce přímo v lokalitě Gajdošova.

Jedná se o vyjmutí části Tyršova parku o rozloze cca 500m2 z významné zeleně, což umožní jistému developerovi realizovat sjezd ze své parcely na komunikaci Gajdošova. Přestože nebyl tento záměr řádně projednán na příslušné komisi RMČ a k tomuto záměru nebyly ani na ZMČ poskytnuty všechny podklady, byl tento záměr koalicí ODS, ČSSD a Zelené pro Židenice, za plné podpory KSČM, schválen. Velmi překvapivý je postoj právě Zelené pro Židenice, což je Sdružení nestraníků a Strany zelených, která má podporu zeleně nejen ve svém programu ale dokonce i ve svém názvu. Uvedená koalice, dokonce v den podání žádosti, kladně posoudila i žádost developera na zvýšení indexu podlažní plochy (IPP), který nyní umožní v prostoru před Domovem pro seniory vybudovat 15 podlažní objekt. TOP 09 Židenice nechce bránit výstavbě, zásadně však odmítá výstavbu na úkor veřejné zeleně a odsouhlasení razantního navýšení IPP bez předchozí debaty s občany a vedením Domova pro seniory. Uvedené dopravní řešení (viz grafická příloha) vyvolá kácení vzrostlých stromů Tyršova parku, výrazné zhoršení příjezdu k radnici MČ a zejména velmi významně zkomplikuje pěší dopravu. To vše radnice developerovi schválila, aniž by na něj apelovala, aby zpracoval alternativní řešení sjezdu, návrh obnovy zeleně a to nejen Tyršova parku ale i jeho parcely, na které se také nachází vzrostlá zeleň.

Další lokalitou, kterou chce Židenická radnice vyjmout z významné zeleně je park na rohu ulic Zábrdovická- Kuldova. TOP 09-Židenice souhlasí s nutností tuto lokalitu řešit, avšak na rozdíl od radnice zásadně trvá na zachování stávajícího podílu zeleně. Původně předložený návrh, který uvedenou lokalitu měnil výhradně na parkoviště, tuto podmínku nesplňoval a současně také nerespektoval ochranná pásma technické infrastruktury.

Obec by měla dbát na zachování důstojného životního prostředí, nesnižovat rozsah zeleně a to zejména ne v takové lokalitě, jakou je Gajdošova. V prvé řadě však má obec hájit zájmy občanů, nikoliv developera.

O tom, že osud Tyršova parku není občanům Židenic lhostejný, svědčí mimo jiné několikahodinová debata k uvedenému problému na posledních dvou ZMČ i hojná účast na posledním z nich. Výsledkem urputného boje opozice a občanů proti záměru radnice je slíbená debata k územnímu rozvoji Židenic. Otázkou zůstává, k čemu je debata o už schváleném záměru.

TOP 09 bude prostřednictvím svých zastupitelů apelovat v komisi životního prostředí RMB a na ZMB aby záměr snížení podílu významné zeleně v MČ Brno-Židenice nebyl schválen. V rámci jednání klubu zastupitelů bude jednat s ostatními politickými subjekty o zachování zeleně na území města Brna. Protože VMO a ulice Gajdošova spadá také pod JMK, budeme na komisi ŽP RJMK navrhovat zpracování záměru výsadby zeleně kolem této komunikace jako ochrany před polétavým prachem, na což lze čerpat finanční podporu z dotačních programů.

Současně plně podporujeme připravovanou petici občanů Židenic proti uvedenému záměru radnice.

Za TOP 09 Židenice

Ing. Petr Kunc a Ing. Jan Kocmánek

http://www.zidenickyzpravodaj.cz/zidenice-snizuji-plochu-zelene/