Tisková zpráva na webu TOP09.CZ

Na včerejším Zastupitelstvu města Brna (úterý 21. ledna 2014) byly mimo jiné projednávány tři důležité body, kterým bych se chtěl více věnovat. Zaznívají rozporuplné reakce k jednotlivým krokům či nepochopení, a proto bych si níže dovolil popsat postup našeho klubu a doplnit informace a názory k jednotlivým problematikám. Zastupitelstvo mělo jen 60 bodů, přesto skončilo těsně před šestnáctou hodinou.

Stavba a příchod AMAZONu do města Brna (bod 59)

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) byla schválena Nájemní smlouva, Smlouva o poskytnutí příspěvku a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Byla odsouhlasena i podmínka společného postupu a součinnosti při vybudování připojení, či spíše nájezdu na dálnici D1 z areálu Černovická terasa, mezi investory, městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD). Koordinací postupu při přípravě nájezdu byla pověřena paní Řepová (vedoucí úseku hospodářského MMB). Na včerejším zasedání ZMB bylo předloženo několik dílčích usnesení. Prvním byl návrh na vzetí na vědomí uzavření výše uvedených smluv dne 30.12.2013. V druhém byl návrh na schválení dodatků k těmto smlouvám s  odložením jejich účinnosti a tykajících se nových skutečností při realizaci napojení na D1 a poskytnutí finančních příspěvků. Ve třetí části usnesení byl návrh na schválení Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby na připojení k D1 mezi statutárním městem Brnem a ŘSD.

Na začátku projednávání tohoto bodu jsem položil dotaz panu primátorovi a potažmo i Radě města Brna (dále jen „RMB“), proč k této problematice nepřijala usnesení, když se nejen dle našeho názoru jedná o příchodu takto významného investora, jakým celosvětově známý AMAZON bezesporu je, a který může vytvořit 1500 pracovních míst pro nízko kvalifikované zaměstnance a brigádníky z řad studentů. Dostalo se mi odpovědi, že RMB v této záležitosti nebyla jednotná a více se řešila přechodná doba mezi vybudováním nájezdu či výše sankce při nedodržení termínů.

Dále zaznívaly od některých zastupitelů připomínky, že příchod této společnosti není z hlediska dlouhodobé strategie města Brna přínos, neboť není určen pro práci vysokoškolsky vzdělaných pracovníků či se nejedná o inovační procesy a je to jen logistika. Na závěr předložil pozměňující usnesení radní Žďárský (ČSSD), který se de facto pokusil zdůvodnit jednotlivé připomínky a ve svém důsledku oddálil rozhodování do dalšího zasedání ZMB v březnu 2014, ve kterém by měly být více reflektovány požadavky a sankce při budování dálničního připojení. Protinávrh usnesení měl více částí, a proto jsem se zeptal příslušného náměstka (O. Pospíšila) ze stejné strany, co na toto nově předložené usnesení říká. Odpověď byla spíše v rozporu s představou jeho kolegy (radního Žďárského). Po obědové pauze vystoupil i jednatel společnosti CTP Remon L. Vos. Mimo jiné zmínil, že se o výstavbě tohoto areálu jedná již od března loňského roku, a že o této skutečnosti informoval i zástupce RMB a dále uvedl, že má se společností AMAZON podepsanou smlouvu do 31. ledna 2014, kdy musí mít jasné vlastnictví pozemků pro realizaci celé investice. Uvedl, že dopis, který poslal zastupitelům ZMB a týkal se řešení jednotlivým sporných otázek, je i podle jeho právníků veřejným příslibem, který je vymahatelný. Na základě těchto skutečností jsem vystoupil a konstatoval jsem, že de facto nyní rozhodujeme o tom, zda AMAZON v Brně bude či ne, což pan primátor potvrdil a následně to potvrdil i jednatel CTP pan Vos. Není ideální být tlačen do kouta, proto jsme ještě navrhovali svolat mimořádné zasedání ZMB, aby se věci doladily, radniční koalice se mezi sebou na postupu dohodla, a nebyl ohrožen příchod společnosti AMAZON. Toto však není dle jednacího řádu ZMB do konce ledna možné. Následně se tedy hlasovalo o jednotlivých bodech protinávrhu radního za ČSSD Žďárského, kde jsme podpořili části, které se týkaly podpory příchodu AMAZONU, avšak nehlasovali jsme pro poslední část usnesení, a tedy oddálení schválení smlouvy na dalším zasedání ZMB. Následně se hlasovalo o původním návrhu usnesení, který jsme podpořili celý, usnesení bohužel nebylo přijato.

Závěr: Klub TOP 09 v ZMB podpořil příchod AMAZONu, který považuje pro město za přínosný. Je otázkou, zda odložení projednání smlouvy na březnové zasedání ZMB nepovede v konečném důsledku k zmaření příchodu AMAZONU. Díky příchodu této společnosti by bylo konečně vyřešeno i potřebné připojení dotčené lokality na D1, jež z významu této společnosti reflektovalo i ŘSD, a je pravděpodobné, že když se tato společnost přesune jinam, tak i to nebude v dohledné době realizováno.

Regulace hazardu ve městě Brně (bod 7)

V průběhu loňského roku byla RMB zřízena pracovní skupina pro regulaci hazardu ve městě Brně, jejímž jsem byl členem. O skutečném účelu této pracovní skupiny bychom mohli dlouze diskutovat, avšak tato pracovní skupina se shodla na úpravách vyhlášky, které se týkají provozu a vzhledu provozoven s hazardem. Shodla se také na doporučení jednotlivým městským částem, ve kterém byl návrh zákazu hazardu v sociálně vyloučených lokalitách, zákazu reklamy na hazard a nepronajímání prostor v majetku města na provozování heren. Předložená vyhláška na ZMB byla včetně kontroverzního rozhodnutí MČ Brno-střed, se zachováním lokality Křenová, která je podle doporučení Odboru rozpočtu a financování a odborníků považována za sociálně vyloučenou lokalitu, kde by neměly být herny. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, avšak zástupci dané MČ nevystoupili a RMB zachování hazardu na ulici Křenová také nezdůvodnila. Položil jsem ještě dotaz, jak budou přerozděleny finanční prostředky z hazardu, na který jsem dostal odpověď, že se tím bude ještě RMB zabývat.  Považujeme za nutné respektovat princip subsidiarity. Proto jsme podpořili návrh MČ Brno-Královo Pole, která chtěla, aby v její MČ zůstala nulová tolerance hazardu, stejně jako v dosud platném znění vyhlášky, což RMB navrhla vypustit. Dále jsme nepodpořili návrh na vypuštění odstavce, ve kterém je uveden zákaz provozování loterie a jim podobných her v době od 7.00 do 14.00 hodin.

Závěr: TOP 09 byla proti povolení lokality Křenová, zdržela se u lokality Benešová. Podpořili jsme konečné znění vyhlášky, které reguluje hazard ve městě Brně, neboť považujeme za přínosné i další regulační prvky uvedené v jejím znění a k jednotlivým lokalitám jsme se vyjádřili již předchozím hlasováním. Není pravdou, že v Brně je úplná prohibice hazardu, neboť v některých městských částech je hazard povolen.

Vyhlášení referenda o poloze hlavního nádraží v Brně (bod 60)

V průběhu loňského roku poslal pan primátor žádost jednotlivým politickým klubům v ZMB, iniciovanou aktivistou Patočkou (dnes členem ČSSD), aby se vyjádřily, zda by souhlasily s konáním referenda o poloze nádraží společně s komunálními volbami. My jsme tuto problematiku řešili na jednání Regionálního výboru TOP 09 Brno-město a přijali usnesení, že bychom s tím souhlasili a toto stanovisko bylo posléze zasláno primátorovi. Zařazení tohoto bodu iniciovala jiná opoziční strana a my jsme návrh na konání referenda společně s komunálními volbami odsouhlasili. Usnesení však nebylo přijato.

Závěr: Na konci února má být hotové porovnání obou variant z pozice Ministerstva dopravy a jím podřízených organizací. Následně by se tyto varianty a argumenty měly předložit veřejnosti, tak aby obě varianty dostaly stejný prostor. Obyvatelé města by pak měli říci, kde chtějí mít hlavní nádraží a konečně se jedna z variant začala realizovat.