Brno jako zdravé a sociální město musí mít v centru pozornosti pacienta/klienta/uživatele. Cílem města musí být zajištění jeho důstojnosti a jedinečnosti s ponecháním možnosti svobody v rozhodování. Od počátku až do samého konce jeho života.

„Čerstvě provedené analýzy prokazují nárůst těžké závislosti, nesoběstačnosti a demence,“ zdůraznil MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. To ve svých důsledcích zvyšuje požadavky na zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Je tedy třeba mobilizovat rezervy v provozování a řízení rezidenčních sociálních a zdravotnických zařízení, a to bez ohledu na jejich zřizovatele. TOP 09 podporuje relativně jednoduché řešení s minimální úpravou stávající legislativy, které by takto vymezené klientele umožnilo zůstávat na stejném místě pobytu bez zbytečné traumatizace spojené s opakovanými přesuny mezi jednotlivými institucemi a se zajištěním paušálního způsobu úhrady péče z prostředků všeobecného zdravotního pojištění a zdrojů ze sociální oblasti. Samozřejmostí bude zajištění závazných standardů pro poskytování této péče. V rámci města Brna je tento problém daleko aktuálnější než v ostatních okresech kraje, protože trvale vykazuje významně vyšší index stáří. Dalším cílem programu je podpora sítě terénních služeb s cílem zajistit v maximálně možné míře péči o nemocného v jeho přirozeném domácím prostředí.

„Co občana jistě trápí je nedostatek informací, kdy a kam se má s příslušným zdravotním problémem obrátit – v oblasti této informovanosti a osvěty lze i s minimálními náklady docílit zlepšení.“

Strana TOP 09 chce v rámci svého programu pro komunální volby 2014 dále dospět k dohodě mezi zřizovateli nemocnic zajišťující ústavní pohotovostní služby. Značné rezervy jsou také v koordinaci činnosti ambulantních lékařů a specialistů – nejlépe do 17 případně 19 hodin by dané služby měly být v určitém rozsahu dostupné. Ačkoliv ani v této oblasti nemá samospráva města příslušné kompetence, je nutná aktivní komunikace a proces vyjednávání, do kterého se TOP 09 zapojí. „Co občana jistě trápí je nedostatek informací, kdy a kam se má s příslušným zdravotním problémem obrátit – v oblasti této informovanosti a osvěty lze i s minimálními náklady docílit zlepšení,“ dodává MUDr. Josef Drbal.

Specifickým cílem TOP 09 v sociální oblasti je především realizace opatření k aktivnímu životu seniorů a zdravotně handicapovaných  – řada osob po odchodu do důchodu se může prakticky zapojit do dobrovolnických aktivit a sloužit v přijatelném rozsahu těm, jejichž míra soběstačnosti poklesla nebo jsou dokonce trvale odkázáni na pomoc druhých.