Tisková zpráva na webu TOP09.CZ

Začne zpracovatel konečně diskutovat s městskými částmi a občany?

Zastupitel za TOP 09 Jaroslav Kacer dnes předloží návrh bodu na Zastupitelstvo města Brna, konaného v úterý 18. března 2014, týkající se změny procesu projednávání změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. „Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů města Brna, jenž ovlivňuje jeho rozvoj na mnoho let dopředu, a proto není důvod ke spěchu. Je nutné poskytnout podstatně větší prostor k  vysvětlení jednotlivých návrhů a změn, vést diskuzi na toto téma tak, aby se předešlo nejrůznějším pochybnostem o účelovosti schválení změny ÚPmB před komunálními volbami,“ uvedl Jaroslav Kacer, zastupitel ZMB za TOP 09.

 „Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů města Brna, jenž ovlivňuje jeho rozvoj na mnoho let dopředu, a proto není důvod ke spěchu. Je nutné poskytnout podstatně větší prostor k  vysvětlení jednotlivých návrhů a změn, vést diskuzi na toto téma tak, aby se předešlo nejrůznějším pochybnostem o účelovosti schválení změny ÚPmB před komunálními volbami.“

„Není účelné v časové tísni projednat změny ÚPmB, které jsou zásadního charakteru a pokrývají celé území města Brna. V  nastaveném procesu vidím možná pochybení, která by mohla vyústit v soudní napadení, což by vedlo k všeobecné nejistotě,“ uvedl Jaroslav Kacer.  Identifikovali jsme několik nejasností a nedostatků v procesu projednávání: nedostatečná informovanost veřejnosti, nedostatečné projednání změn v jednotlivých městských částech, nepřehledné, nejasné a komplikovaně porovnatelné materiály na internetových stránkách, nejasná formulace problematiky – zda se jedná o změnu nebo aktualizaci, nejasný postup ve veřejné vyhlášce pro městské části, nedostatečné instrukce pro městské části, nejasný postup pro vypořádání připomínek, námitek a stanovisek. Z několika městských částí zaznívá připomínka, že se nebyli schopni k této problematice vyjádřit. Některé městské části požadovaly veřejné projednání změny ÚPmB a dostaly pouze odpověď, že je to zbytečné a zákon to nevyžaduje.

„Navrhuji uložit Radě města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje MMB následující úkoly:

  • změny ÚPmB na území jednotlivých městských částí projednat v těchto městských částech se samosprávami a občany,
  • upravit informace na internetových stránkách města Brna k této problematice tak, aby byly přehledné, komplexní, propojené a bylo možné jednoznačně rozpoznat provedené změny a navržené úpravy,
  • květnové číslo Metropolitanu z podstatné části zaměřit k problematice změny ÚPmB, samozřejmostí je uvedení informací o termínech projednávání v jednotlivých městských částech, o nalezení komplexních informací apod.,
  • zavést transparentní systém dohodovacího řízení se zástupci jednotlivých městských částí a zástupci veřejnosti k vyřízení stanovisek, připomínek a námitek,
  • posunout termín pro podávání připomínek a námitek ke změně Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ do 30. června 2014,“ uvedl Jaroslav Kacer.

 

„Chápu nutnost koncepčního řešení problematiky územního plánu tak, aby se zcela nezastavil jeho rozvoj a aktuálně se reflektovaly potřeby města a jeho obyvatel. Současný platný územní plán z roku 1994, ve znění přijatých souborů jednotlivých změn, je připraven podle územně plánovacích pravidel a trendů z období sedmdesátých let, a nereflektuje proto aktuální požadavky,“ uvedl Jaroslav Kacer. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. června 2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu, což má zásadní vliv i na přípravu nového ÚPmB. Příprava nového Územního plánu města Brna, jenž byl vypracován ve třech variantách, je proto pozastavena. „Je také nutné vysvětlit občanům rozdíl mezi diskutovanou změnou a přípravou nového ÚPmB,“ dodal Jaroslav Kacer.

Nejůležitější připomínky k „Aktualizace“ Územního plánu města Brna z městských částí

MČ Brno-střed

„Jedním z nejdůležitějším požadavků nejen za MO TOP 09 Brno-střed, ale hlavně za MČ Brno-střed je, aby zůstaly zachovány regulativy indexu podlažní plochy (IPP) a výškové hladiny zástavby ve vztahu k území s typicky prostorovou strukturou zástavby a stanovení max. možné procentní zastavitelnosti,“ uvedl Bohumil Straka, zastupitel MČ Brno-střed za TOP 09. „Nechceme, aby se nám v historické části města nebo vilkové zástavbě objevily další Anenské terasy nebo AZ Towery?“ dodal Straka.

„Dalším velmi důležitým požadavkem je vypuštění z tzv. Nové městské třídy úsek Cejl – náměstí 28. října, který by rozřízl město na dvě části. V záměru Nové městské třídy dále požadujeme provést změnu v úseku Zvonařka – Cejl v parametrech dvoupruhové (nikoliv čtyřpruhové) komunikace,“ sdělil další připomínku Straka.

Dále chceme doplnit a definovat regulativ, který by upravoval parkování ve vnitroblocích tak, aby byla zaručena ochrana zeleně a klidové funkce vnitrobloku, např. stanovením maximálního procentového podílu ploch parkování vzhledem k ploše zeleně.

MČ Brno-Líšeň

Změna-aktualizace ÚPmB je projednávána bez jakékoli koordinace s městskými částmi. „Pak se není čemu divit, že OÚPR MMB navrhuje nesmyslné změny ÚPmB, které by zásadně změnily ráz MČ Brno-Líšeň,“ řekl Vlastimil Válek, zastupitel MČ Brno-Líšeň za TOP 09. „Nejproblematičtější změnou je navýšení indexu podlažní plochy v lokalitě líšeňský Kostelíček, vymezené ulicemi Kostelíček, Obecká, Podleská a Kniesova, ze současných IPP 0,4 na IPP 1,2. Výstavba s IPP 1,2 by vážně narušila a převýšila charakter stávající zástavby rodinných domů a především ohrozila pohledovou dominantu kulturní památky líšeňského Kostelíčku,“ upřesnil Válek. Proti této změně opakovaně protestuje Zastupitelstvo MČ, ale také široká líšeňská veřejnost, která během několika dní sesbírala stovky podpisů pod peticí. „Je neomluvitelné, že OÚPR MMB opakovaně totálně ignoruje zásadní připomínky MČ Brno-Líšeň, na kterých se jednomyslně shodlo ZMČ,“ dodal Válek. Tento postup není překvapivý a je pro OÚPR MMB typický. „Nový je ale naprostý diletantismus a totální neschopnost OÚPR MMB vysvětlit nebo alespoň naznačit, proč tyto a další podobně zásadní připomínky z městských částí neakceptuje. Zřejmě totálně rozložený a nefunkční OÚPR MMB není schopen žádné reakce a volí v tomto případě pro rozvoj města Brna fatální řešení – metodu mrtvého brouka,“ uzavřel Válek.

MČ Brno-Černovice

„Největším problémem aktualizace územního plánu v katastru Černovic je zvýšení indexu podlažní plochy v lokalitě Kaménky, které se nachází mezi ulicemi Olomoucká a Havraní podél Černovické ulice,“ sdělil Ladislav Kotík, zastupitel MČ Brno-Černovice za TOP 09. „Zde se podle magistrátu nejedná o změnu, protože magistrát tuto změnu už provedl předchozím rozhodnutím, kterou byl navýšen index podlažní plochy (IPP) v dané lokalitě na 1,8, a to přes přechozí nesouhlasná stanoviska městské části například při projednávání nového územního plánu v roce 2011,“ doplnil Kotík. Analogické rozhodnutí OÚPR MMB v městské části Brno-sever bylo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zrušeno. Změna IPP byla provedena na základě žádosti investora a majitele pozemků a městské části byla dána jen na vědomí. Domnívám se, že investor pozemky v dané lokalitě získal s vědomím původních hodnot IPP, které se pochybovaly v hodnotách 0,4 – 0,9. „Několikanásobný nárůst IPP znamená změnu charakteru celé zástavby, která neodpovídá charakteru okolní zástavby a zároveň narušuje jeden z pohledů na město Brno,“ uzavřel Kotík.

MČ Brno-Bystrc

„Rada MČ Brno-Bystrc požaduje, aby do návrhu změn Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ byly zapracovány mimo jiné tyto požadavky:

– do regulativů, textové i grafické části zapracovat výsledky z projednávání Územní studie Bystrc II – západ, schválené na 6/16. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 17.4.2013

– v lokalitách navrhovaných/zastavitelných CO v oblasti tzv. „Horního náměstí“ a při ulici Říčanská navrhnout výšková omezení pro novou zástavbu komerčního charakteru,“ sdělil Tomáš Přibislavský, místostarosta MČ Brno-Bystrc za TOP 09.

MČ Brno-Židenice

„V rámci projednávání změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ nebylo z pohledu MČ Židenice dostatečně diskutováno a hlavně uspokojivě vyřešeno dopravní napojení areálu bývalé Zbrojovky,“ uvedl Petr Kunc, MČ Brno-Židenice. Při adaptaci bývalého výrobního areálu na bytové a kancelářské objekty dojde k obrovskému navýšení dopravy v této MČ, neboť plánovaný počet obyvatel v této lokalitě dosahuje čísla 10.000. „Židenice dlouhodobě poukazují, že plánované dopravní napojení převážně z ulice Zábrdovická bude nedostatečné a že je třeba počítat s napojením přímo na VMO Tomkovo náměstí,“ doplnil Kunc.

„Aktualizace ÚPmB také legalizuje výrazné zvýšení IPP u plánovaného objektu Elliptica na ulici Gajdošova, proti kterému probíhala petiční akce a pro který radnice MČ chtěla zrušit i část Tyršova parku,“ dodal Kunc.

V Aktualizaci ÚPmB je také nově mj. zaveden pojem BR (bydlení v rodinných domech), BB (bydlení v bytových domech) a BK (bydlení kombinované). Na mnoha místech ÚP dochází ke změně funkční plochy uličních bloků, kde se nalézají stávající bytové domy, na plochu BR, což může v budoucnu představovat problém v případě jejich rekonstrukce nebo změny.