Rádi fotíte?
Věříte, že Brno má navíc?
Ukažte nám to!

Vyfoťte vše, co vás napadne ve spojení s heslem „Brno má na víc“
a získejte zbrusu nový iPod shuffle 2GB.
Vyhraj iPod shuffle 2GB #brnomanavic

Jediné co musíte udělat je nahrát vámi pořízenou fotku na facebookový profil TOP 09 Brno-město, přidat hashtag #brnomanavic a nakonec napsat, jak se vámi vyfotografovaná věc vztahuje právě k našemu sloganu.

Pak už stačí mít jen štěstí a můžete to být právě vy, kdo si již 4. 10. 2014 odnese stylový hudební přehrávač od Apple.

My víme, že Brno má na víc

/top09brno  #brnomanavic

Podrobná oficiální pravidla naleznete níže.

 

Pravidla fotosoutěže

Téma: Brno má na víc.

Termín konání: 15. 9. 2014 – 3. 10. 2014.

Výhra: iPod shuffle 2gb.

Předání výhry: Výherce bude vylosován na Drakiádě v sobotu 4. 10. 2014.
Výhra bude předána ihned do vlastních rukou.
V případě nepřítomnosti výherce bude výhra zaslána poštou.

Téma fotografií: Fotografie mohou zachytit vše, co vás napadne v souvislosti se sloganem „Brno má na víc“.

 

Způsob vkládání fotografií:

 1. Nahrajte fotografii na facebookový profil TOP 09 Brno – město
 2. Přidejte hashtag #brnomanavic.
 3. Napište, čím se vyfocená věc vztahuje ke sloganu „Brno má na víc“.

Obecná ustanovení:

 1. Organizátorem soutěže je regionální organizace TOP 09 Brno-město (dále v textu jen „TOP 09 Brno“), kontaktní adresa: Hlinky 44/112A, 603 00 Brno.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo nahraje výše uvedeným způsobem na svůj facebookový profil fotografii, která splňuje zadání soutěž
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a členové TOP 09 Brno.
 4. TOP 09 Brno si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zruš
 5. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 6. Ve sporných případech si TOP 09 Brno vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností
 7. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěž TOP 09 Brno je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
  1. budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
  2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob
  3. by mohly poškodit pověst či dobré jméno TOP 09
  4. již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti)
  5. budou v rozporu s těmito pravidly,
  6. budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 8. Zasláním fotografie autor potvrzuje, že:
  1. je autorem fotografie.
  2. zveřejněním fotografie nevznikne TOP 09 Brno závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně dotčena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob)
  3. zveřejněním fotografie na facebooku či webu TOP 09 Brno nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy
  4. veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 9. Zasláním fotografie do soutěže uděluje účastník TOP 09 Brno bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odmě Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je TOP 09 Brno oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je TOP 09 Brno oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
 10. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje TOP 09 Brno souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, regionální organizací TOP 09 Brno-město, pro účely této soutěž Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
 11. Zapojením se do soutěže každý účastník prohlašuje, že osvobozuje společnost Facebook od jakýchkoliv závazků (v rámci soutěže) vůči jeho osobě.
 12. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.