Soutěž probíhá na Facebooku pod tímto postem.

Zapojit se do soutěže

Milí fanoušci TOP 09, v čem si myslíte, že má Brno na víc?
Zajímá nás Váš názor!

Poslední komentář pod tímto příspěvkem bude náležitě odměněn!

Ten z Vás, kdo přispěje jako poslední a neobjeví se do 24 hodin žádný další komentář pod ním, získá od nás odměnu v podobě LETU BALONEM NAD BRNEM! #brnomanavic

Podrobná oficiální pravidla naleznete níže.

 

Pravidla soutěže

Obecná ustanovení:

 1. Organizátor soutěže je TOP 09 Brno se sídlem Hlinky 44/112A, 603 00 Brno.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo přispěje svým komentářem pod daný soutěžní příspěvek.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci TOP 09 Brno.
 4. TOP 09 Brno si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
 5. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 6. Ve sporných případech si TOP 09 Brno vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností
 7. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. TOP 09 je však oprávněna vyřadit ze soutěže komentáře, které:
  1. budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel,
  2. budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  3. by mohly poškodit pověst či dobré jméno TOP 09,
  4. které budou v rozporu s těmito pravidly,
  5. které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 8. Zasláním komentáře autor potvrzuje, že:
  1. zveřejněním komentáře nevznikne TOP 09 Brno závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob)
  2. zveřejněním na facebooku nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy
 9. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje TOP 09 Brno svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností TOP 09 Brno, pro účely této soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních.
 10. Zapojením se do soutěže každý účastník prohlašuje, že osvobozuje společnost Facebook od jakýchkoliv závazků (v rámci soutěže) vůči jeho osobě.
 11. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.