Program TOP 09 Brno-sever pro volební období 2014 – 2018

 

Úřad pro občany

– chceme pouze dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, odmítáme zadlužovat město

podpoříme živnostníky provozující služby, které chybí nebo jsou v naší MČ více potřebné

– zveřejníme výběrová řízení na webových stránkách – jak jsme už dělali

– všem k dispozici interaktivní rozpočet městské části s příjmy a výdaji na webu úřadu

– zveřejníme smlouvy, včetně všech dodatků a s daty jejich proplacení

– podpoříme přesun radnice do místa s lepší dojezdností MHD a místem k zaparkování

otevřeme komise Rady MČ pro odborníky – nejen pro zastupitele

– zřídíme kontaktní místo úřadu v Soběšicích

 

Bydlení

– chceme pokračovat v započaté privatizaci – podpoříme privatizaci, kde projeví nájemníci zájem

– chceme lepší dohled na správu bytového fondu – správa v rukách městské firmy

– zlepšíme práci s neplatiči, splátkové kalendáře, obsazování bytů s převzetím dluhu, atp.

– zavedeme intenzivnější dohled nad úklidem v domech a kolem nich

 

Lepší každodenní život

– podpoříme třídění odpadů lepší dostupností kontejnerů a sběrných dvorů

– vybudujeme nová parkovací místa na Lesné nebo rozšíříme stávající stání

– požadujeme přímé spojení celé Lesné s centrem

– podzemní parkování i pro naši MČ, například na ulici Merhautova

– podpoříme opravy zastávek MHD

– podporujeme nulovou toleranci pro hazard na naší městské části

 

Problémy a naše řešení

– souhlasíme s prodejem pozemků majitelům domů v lokalitě Písečník

– lékaři jsou prioritou při obsazení Polikliniky na Lesné, chceme její rekonstrukci

– odmítáme druhý plánovaný hřbitov v Soběšicích

– stop zahušťování výstavby na Majdalenkách i na Lesné jako celku

 

Cyklocesta nejen z města

– zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty, bezpečné křížení s frekventovanými silnicemi

– opravíme a osvětlíme stávající cyklostezky – např. kolem nábřeží Svitavy

– napojíme se na páteřní cyklostezky a městskou síť, chceme propojit cyklostezkou Lesnou a Soběšice

– kde to půjde, necháme vyznačit pruh pro cyklisty, doplníme stojany na kola

 

Životní prostředí zelenější

– obnovíme zeleň v parcích a významných lokalitách (s přispěním evropských dotací)

– provedeme průzkum včetně návrhu ošetření a výsadeb nových stromů a uličních stromořadí

– chceme zvětšovat bilanci zeleň/zastavěná plocha – potřeba zabezpečit, aby počet stromů neklesal

– odstraníme černé skládky a uplatníme důsledné postihy za jejich zakládání

– podpoříme změnu charakteru lesních porostů v okolí Lesné a Soběšic z účelových na rekreační

 

Bezpečnost především

– lépe zabezpečíme frekventovaná místa proti trestné činnosti a především vandalství

– budeme požadovat po Městské policii větší zaměření na skutečnou bezpečnost, distribuci drog atd.

– zlepšíme intenzitu osvětlení na vytipovaných křižovatkách nebo přechodech pro chodce

– budeme pokračovat v realizaci projektu bezpečné cesty do školy a školky

– revize přechodů a nadbytečných dopravních značek

– snaha o zjednosměrnění průjezdu ulicí Soběšická

– chceme zabezpečit dětská hřiště oplocením, tak jak je to zvykem v celé Evropě

 

Volný čas, klid a mír

– pravidelný servis dětských hřišť a sportovišť, chceme jejich další výstavbu

– jsme pro zpřístupnění sportovních hal na základních školách veřejnosti

– revitalizujeme školní zahrady včetně obnovy zeleně, sportovních a herních prvků

– zřídíme místa pro rodinnou pohodu – posezení, ohniště pro opékání, atp.

– vybudujeme park s prvky pro seniory

– podpoříme činnost sportovních a občanských sdružení na naší městské části

 

Škola a školka nejen hrou

– budeme pravidelně kontrolovat, vyhodnocovat a zveřejňovat kvalitu výuky ve školách

– zatraktivníme výukové programy ve školkách a základních školách

– podpoříme zvýšení počtu zahraničních lektorů pro výuku cizích jazyků

– chceme místa ve školkách pro děti od tří let

 

Program TOP 09 Brno-sever pro volební období 2014 – 2018