PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ TOP 09 K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám předložit programové prohlášení, se kterým se budeme ucházet o Vaši důvěru při volbách do Zastupitelstva Městské části Brno-Bystrc.

Programové prohlášení navazuje na předchozí volební období, ve kterém se TOP 09 Brno-Bystrc ve spolupráci s koaličními partnery podařilo prosadit a realizovat řadu systémových změn, které vedly k větší otevřenosti a transparentnosti Bystrckého úřadu. Velmi rádi bychom v tomto nastaveném trendu pokračovali i v dalším volebním období.

Co se tedy v minulém volebním období mimo jiné změnilo?

Úřad městské části Brno-Bystrc:

 • zveřejňuje uzavřené smlouvy na webových stránkách úřadu včetně všech příloh a dodatků
 • výběrová řízení a veřejné zakázky jsou zcela otevřené, přihlásit se může vždy a bez omezení kdokoli, kdo splní podmínky zadání
 • přiděluje obecní byty systémově bez politických zásahů, zveřejňuje seznamy žadatelů o byt na webových stránkách
 • změnil systém přidělování dotací tak, aby umožnoval zpětné vyhodnocení a dotace byly směřovány především do práce s mládeží
 • jednací řády upravil tak, aby umožnili účast a zapojení veřejnosti při projednávání
 • zveřejňuje informace o hlasování jednotlivých zastupitelů
 • prodloužil otevírací dobu podatelny na 5 dní v týdnu
 • všechny větší projekty v městské části veřejně projednává a dále se zabývá a řeší připomínky občanů
 • zřídil systém dotazů a odpovědi, kde do 5ti dnů reaguje na položený dotaz

 

Co považujeme za hlavní úkoly do nového volebního období?

 • pokračovat v nastaveném trendu komunikujícího a transparentního úřad, jež bude nápomocen občanům při řešení jejich osobních situací a ve svém hospodaření a správě transparentní a efektivní
 • řešení stavu dopravní situace v oblasti, zejména parkování u nejvíce exponovaných ulic a hledat možná řešení ve spolupráci s obyvateli dotčených ulic
 • řešení problému nedostatečných kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání
 • prosazovat městskou část Brno- Bystrc jako klidovou, odpočinkovou a rekreační oblast města Brna

 

Jednotlivé nejbližší kroky pro dosažení našich hlavních cílů jsou následující:

 1. Informovanost a komunikace

Cílem je zlepšení komunikace mezi radnicí a občany. Zajistit co nejsnadnější přístup k informacím v městské části.

Rada městské části Brno- Bystrc:

 • bude pravidelně pořádat diskuzní setkání s občany
 • bude dále podporovat systém dotazů a odpovědí na webových stránkách úřadu
 • bude pořádat veřejná projednání k větším stavebním projektům v městské části
 • se zasadí o zveřejnění rozpočtu městské částí formou „rozklikávacího rozpočtu“ na webových stránkách úřadu

 

 1. Transparentnost a odpovědné hospodaření

Radnice musí fungovat transparentně, každý občan má právo vědět, jak jeho zastupitel hlasuje a jakým způsobem pracuje.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude zveřejňovat zápisy z jednání rady a zastupitelstva
 • u každého hlasování bude uvedeno, jak hlasovali jednotliví členové Rady a Zastupitelstva
 • bude zveřejňovat všechny smlouvy mezi radnicí a jejími dodavateli
 • bude zveřejňovat informace o dotacích poskytovaných městskou částí
 • bude veškerá výběrová řízení vypisovat jako otevřená

 

 1. Doprava a bezpečnost

Ve spolupráci s veřejností najít nejvhodnější řešení dopravy a parkování v městské části.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude trvat na obnovení tramvajové linky č. 3
 • podpoří přestavbu křižovatky u OBI
 • považuje současný stav projektu silnice R43 za nepřijatelný vhledem k rozsáhlé stavební uzávěře omezující další rozvoj městské části, jakékoli v budoucnu přijaté řešení musí znamenat co nejmenší zátěž městské části a jejího okolí
 • bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části
 • podpoří úpravu telematických zařízení v městské části tak, aby byla umožněna co nejplynulejší doprava
 • podpoří zlepšení stavu místní komunikace mezi Bystrcí a Medlánkami

 

 1. Školství a kultura

Vzdělání a kultura jsou hlavními pilíři vzdělanostní společnosti, proto se hodláme zasadit o efektivní fungovaní základních i mateřských škol. Spektrum kulturních akcí by mělo oslovit širokou veřejnost.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude trvat na realizaci projektu výstavby modulární mateřské školy na Kamechách
 • podpoří výstavbu dočasné mateřské školy, která bude následně k dispozici pro dětské spolky a sdružení
 • podpoří výuku cizích jazyků na základních školách
 • zasadí se o podporu různých forem předškolního školství (mateřské školy, dětské kluby, hlídání dětí apod.), současně bude hledat i alternativní formy a koncepty
 • bude usilovat o zlepšení studijních podmínek na Bystrckých základních školách, podpoří vybavení tříd, učeben odborných předmětů apod.
 • bude usilovat o získání dotací na zateplení školských zařízení
 • podpoří zdravé stravování pro děti zahrnující mimo jiné i zdravé potraviny v automatech
 • podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra

 

 1. Bydlení a občanská vybavenost

Podporujeme odprodej obecních bytů stávajícím nájemníkům. Každý občan má mít v dosahu takovou nabídku služeb, která zajistí jeho potřeby a umožní mu plnohodnotné bydlení v městské části.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • podpoří privatizaci obecních bytů
 • je připravena velmi pečlivě posuzovat veškeré další projekty výstavby nákupních center na katastru městské části a to s přihlédnutím k veškerým dopadům takových projektů
 • podpoří zlepšení občanské vybavenosti na Kamechách
 • bude pokračovat v rekonstrukci bytového fondu
 • podpoří úpravu stávajících ploch u nákupního centra na ul. Ečerova vedoucí k odstranění provozu Nonstop prodejny a úpravy parkovacích ploch

 

 1. Sociální a zdravotní péče

Městská část podpoří zlepšení a rozšíření sociálních služeb, větší angažovanost a spolupráci s neziskovými organizacemi s možností využití jejich dlouhodobých zkušeností v této oblasti.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude podporovat výstavbu chráněných bytů
 • bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou penziony pro seniory, pečovatelská služba apod.
 • bude podporovat rozšíření a zlepšení sociálního bydlení
 • podpoří provoz a činnost Klubu seniorů v městské části

 

 1. Sport a volný čas

Městská část bude podporovat především sportovní aktivity dětí a mládeže. Podpoří aktivity občanů v rámci komunitního života obce a rozšíří možnosti občanů v této oblasti.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude podporovat především mládežnický sport
 • v souvislosti s podporou cestovního ruchu se na katastru městské části zasadí o zlepšení využití veřejných prostranství, např. zřízením veřejných odpočinkových míst
 • podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem
 • podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních
 • bude pokračovat v tradici pravidelných farmářských a vánočních trhů
 • nabídne nevyužité prostory pro rozvoj aktivit občanů, spolků, církví, klubů a dalších skupin
 • umožní sportovní vyžití budováním menších sportovních hřišť například na petanque apod. ve stávající zeleni

 

 1. Životní prostředí

Městská část musí být ohleduplná ke svému životnímu prostředí a musí umět využít výhod, které jako okrajové část města s přehradní nádrží nabízí. Ochranu životního prostředí vnímáme jako součást běžného života občanů.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • bude i nadále podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady
 • podpoří třídění odpadů a recyklaci zvýšením počtu nádob a míst pro recyklovatelný odpad
 • podpoří činnosti sběrných dvorů a ekodvorů
 • bude se zasazovat a dlouhodobě podporovat ekologickou hromadnou dopravu
 • rozšíří místa se sáčky a sběrné nádoby na psí exkrementy, zajistí jejich pravidelné doplňování

 

 1. Rozvoj obce a podpora podnikání

Je nutný rozvoj městské části tak, aby se zde obyvatelé cítili dobře a součástí je i vytvoření ideálních podmínek pro podporu podnikání.

Rada městské části Brno-Bystrc:

 • pro budování a renovaci hřišť, odpočinkových míst, parků se bude snažit o investice jak z veřejných, tak soukromých zdrojů
 • se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky
 • podpoří výstavbu nákupního centra na Kamechách
 • nabídne podnikatelům a živnostníkům možnost propagace na webových stránkách úřadu

Posts not found