Silné a prosperující Chrlice, veřejná správa majetku
S péčí řádného hospodáře budeme usilovat o optimální uspořádání městské části s cílem poskytovat co nejvíce služeb občanům. Zpracujeme koncepci využitelnosti obecního majetku na území MČ, budeme rekonstruovat a rozšiřovat radnici a přizveme architekty na dopracování územního plánu. Dokončíme rozpracované projekty obce, chceme postavit novou budovu dobrovolným hasičům a garáž pro hasičskou cisternu včetně archivu pro MČ. Do veřejného sektoru chceme zavést úsporná opatření nasazením kogeneračních jednotek. Prosadíme a dokončíme opravu celé kanalizační sítě včetně zabudování trubkových kolektorových tras pro informační technologie a TV do chodníku nebo vozovky včetně nového asfaltového povrchu ulic Ctiradovy a Okrajové. Budeme podporovat místní podnikatele v době nízké ekonomické prosperity, na základě občanské poptávky. Oprava pomníku obětem první a druhé světové války na chrlickém náměstí a instalace osvětlení.

Sociální politika, kultura a komunikace s občany
Pomáhat řešit sociální problémy potřebných spoluobčanů. Podporovat nadále denní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu docházkou do domu k seniorům. Prosazovat aktivní zapojení seniorů do prospěšné činnosti (dozor nad majetkem obecním i soukromým, občanská výpomoc).  Zajistit bezbariérový pohyb po MČ, na radnici přebalovací koutek pro matky s malými dětmi (www.familypoint.cz). Pokračovat v podpoře místních spolků jako je např. klub žen, fotbalisté, občanský spolek pro udržení tradic.

Bezpečnost a pořádek
Poznej svého policistu. Realizovat program Bezpečná ulice výchovou a nejdříve domluvou. Působit na sociálně nepřizpůsobivé osoby. Zajistit odstavnou plochu policii pro bezpečnou kontrolu řidičů kamiónů porušující zákaz průjezdu MČ. Pomoc strážníka v dopravní špičce před školní budovou a umístit na kritická místa v obci makety policisty a radary pro měření rychlosti s výchovným cílem. Instalace zastavovacího semaforu na přechodu před ústavem pro zrakově hendikepované.

Doprava bezpečná a rychlá
Řešení dopravní situace v obci v součinnosti s orgány vyšších územně-správních celků a přilehlých obcí. Využití fondů EU, vytvoření nových parkovacích míst. Generální oprava přístupových silnic (většina je v havarijním stavu), jednat s městem a krajem dle vlastnictví. Nepřehledné křižovatky a ty s častým výskytem těžkých dopravních nehod přestavět na kruhový objezd. Na silnici snížit rychlost výstavbou zálivu v kombinaci s přechodem pro chodce. Na Chrlickém náměstí vybudovat speciální přechod zejména pro klienty Ústavu sociálních služeb s násobným smyslovým postižením. Zajistíme výstavbu krytých zastávek při ulici Zámecká, Chrlické náměstí a U Viaduktu. Cyklostezka s chodníkem nádraží Brno-Chrlice-Holásky a napojení na stávající systém cyklostezek

Životní prostředí, čistota
Citlivým přístupem k ekologickým otázkám zajistit trvale udržitelný ekonomický rozvoj i zdravé životní prostředí. V místě Na Splaviskách je třeba doplnit o zpevněný povrch na přístupové cestě k nové nádrži. Tuto další chybu radnice napravím nákupem a výsadbou stromků patřičných druhů líp, jinak také národního stromu, z vlastních finančních prostředků. Podporovat třídění odpadu a zlepšovat fungování sběrných dvorů. Jednat o protipovodňových opatřeních, o odstranění usazenin a náletových dřevin s majitelem společností Povodí Moravy, s.p., v povodí potoku protékajícího MČ.

Školství, kultura, volnočasové aktivity
Zasadíme se o postavení nejméně 2 dalších dětských hřišť , rekonstrukci parku u Chrlického náměstí, cyklostezky v kombinaci s chodníkem mezi sousedními MČ a obcemi, hřiště pro děti do 7 let a doplnit park o 3 mandloně a 3 japonské třešně pro mladé romantiky. Nad železničním viaduktem zajistíme svah pro sáňkování a bobování dětí v zimních obdobích.

 


Posts not found