MĚSTO BRNO JAKO PARTNER, NE SOUPEŘ

Znovuobnovení komunikace s městem Brnem, okolními městskými částmi i obcemi 

Budeme usilovat především o obnovení komunikace s městem Brnem jakožto našim hlavním partnerem, jelikož nechceme akceptovat současný stav, který je na „bodu mrazu“. S městem Brnem budeme vyjednávat o důležitých projektech jako např. plánované parkoviště pro ZOO, výstavba na přehradě, silnice R43 atd., které mají velký dopad na naši městské části a její budoucnost. Projekty a záměry města Brna nás v žádném případě nesmí poškozovat, naopak by měly být pro naše „Kníničky“ přínosem. Partnerství nám také zaručí zvýšení finančních prostředků do obecního rozpočtu a čerpání dotací z EU.

Jsme zásadně proti odtržení naší městské části od města Brna, jelikož převažují negativní aspekty nad těmi pozitivními.

 

DOPRAVNÍ SITUACE

Řešení dopravní situace na ulici Ondrova a další exponované komunikace       

Dosažení celkové bezpečnosti na ulici Ondrova vidíme ve zpomalení dopravy. Jednou z možností, které navrhujeme, je zúžení jízdních pruhů v oblasti přechodů pro chodce (ostrůvek), další možností je nová implementace přechodu pro chodce se zpomalovacím semaforem a světelným signalizačním zařízením, tak aby se zabránilo vážným dopravním nehodám.

Ve spolupráci s městskou policií Bystrc a případně PČR budeme usilovat o častější měření rychlosti na rovném úseku ulice Ondrova, dále s městskými částmi Bystrc a Komín budeme požadovat dílčí úpravu křižovatky u ,,OBI“ a to formou rozšíření o 1 jízdní pruh před semaforem směrem k městu.

 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naší jednoznačnou prioritou je zachování a rozvoj Kníniček jako městské části, která poskytuje jedno z nejkvalitnějších bydlení ve městě Brně, tedy městské části, ve které nepovede dálnice, ale turistické trasy, kde kvalitní životní prostředí není fráze, ale skutečnost a kde beze zbytku bude platit
„Kníničky = výborná adresa“.

Společně se zaměříme na naše priority, začneme řešit slabé stránky a budeme rozvíjet ty silné, kterých zrovna není málo.

Díky našemu záměru „MĚSTO BRNO JAKO PARTNER, NE SOUPEŘ“ se pokusíme dostat zpět do správy pozemky kolem přehrady nebo alespoň minimálně spolurozhodovat o jejich využití.

V klidových a rekreačních lokalitách kolem přehrady budeme proti masivní developerské výstavbě, která by narušovala krajinný ráz a účel celého území. Pozemky v blízkosti vodní hladiny již nebude možné zastavět tak, aby docházelo k dalšímu snižování možností přístupu k vodě, který je již na levém břehu přehrady dosti omezený. Každý projekt budeme posuzovat individuálně.

Víte o tom, že je možné pro města či obce získat peníze formou finančních prostředků z EU? Jsme pro smysluplné projekty jako např. výstavba pečovatelského domu pro seniory atd. V těchto příležitostech vidíme rovněž možnost vytvoření nových pracovních míst pro naše obyvatele a podnikatelské výhody pro místní živnostníky. O všem chceme rozhodovat s Vámi a ne bez Vás.

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Aktivní pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným občanům

Chceme jednoznačné rozšíření možností, jak zajistit péči o seniory či zdravotně postižené členy rodiny v jejich přirozeném domácím prostředí, a proto budeme prosazovat zavedení systému dlouhodobé péče o tuto cílovou skupinu. Uvědomujeme si, že některé problémy v této oblasti již nelze řešit bez součinnosti městského úřadu s danou cílovou skupinou, a proto bychom rádi zřídili na městském úřadě Odbor sociální péče, jehož hlavní funkcí bude poskytovat pomoc občanům neschopným řešit jejich obtížnou životní situaci vzniklou např. v důsledku snížení míry soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního postižení atd. V praxi by to znamenalo zavedení asistenční pečovatelské služby nebo minimálně efektivní využití těchto služeb z přilehlých městských částí.

Budeme také podporovat seniorské aktivizační a vzdělávací projekty a veškeré podpůrné programy.

 

KULTURA, TRADICE A VOLNOČASOVÉ PROJEKTY

Chceme zachovat a rozvíjet kníničské tradice, které vytvořily předchozí generace. Jsme si vědomi toho, že kultura hraje v naší městské části Kníničky významnou roli a bez finanční pomoci zejména ze strany úřadu a sponzorů, by nemohla být pro nastupující generaci zachována.

Chceme usilovat také o obnovení tradice „Sportovního dne“, jelikož míval velký ohlas nejen mezi malými, mladými, ale i mezi dříve narozenými.

Místo připravovaných investic opravy stánku s občerstvením tzv. „Hříbek“ na Sokolském koupališti, který je ve vlastnictví městské části Kníničky a jehož oprava je odhadována v řádech miliónů korun, budeme primárně prosazovat financování důležitějších projektů např. rekonstrukce tělocvičny s přístavbou nářaďovny, rekonstrukce interiéru mateřské školky, ekonomické vytápění školky a tělocvičny, pergolové zastřešení části školního dvora atd.

 

SLUŽBY PRO OBYVATELE KNÍNIČEK

Za důležité považujeme zajistit komunikující a transparentní úřad, jež bude nápomocen občanům při řešení jejich osobních situací i proto chceme rozšířit úřední hodiny o páteční dopoledne.  Rovněž všechny důležité informace nejen o chodu naší městské části, veřejných zakázkách, smlouvách mezi městskou částí a dodavateli atd. budeme on-line zveřejňovat na webových stránkách městského úřadu Kníničky. Rádi bychom také veškeré důležité události, záměry a projekty konzultovali s Vámi „Kníničáky“ na veřejných diskuzích.

Zaměříme se také na plýtvání obecních finančních prostředků díky revizi smluv a majetku ve správě naší městské části = úspora našich finančních prostředků.