Samospráva a podnikání

 • chceme přitažlivou obec a přátelské vztahy
 • využití všech smysluplných dotací z magistrátu města Brna
 • hájit veřejný zájem před zájmem jednotlivců
 • zavedení záznamů z jednání zastupitelstva společně se záznamy o hlasování
 • zavedení úředních hodin ve všech pracovních dnech
 • zastupitelnost úředníků v jejich nepřítomnosti
 • samospráva Komína je věcí nás všech, budeme pozorně naslouchat Vašim názorům
 • elektronické zveřejnění všech materiálů jednání zastupitelstva před jeho konáním
 • přehodnocení, případné zastavení výstavby multifunkčních domů na zbytku zeleně v Komíně
 • zavedení redakčního systému Komínského zpravodaje
 • pravidelné veřejné setkávání s našimi zastupiteli, které povedou ke společným cílům a spokojenosti
 • přístup všech dodavatelů ke všem zakázkám

 Bezpečnost a doprava

 • Dopravní obslužnost Komína v zájmu našich občanů
 • přehodnotíme dopravní systém, zajistíme bezpečné řešení dopravních situací
 • zmírnění tranzitní dopravy naší městskou částí převedením na ulici Kníničská
 • zanalyzujeme nebezpečné přechody a zajistíme jejich vyšší bezpečnost
 • vytipování nadbytečného dopravního značení a její regulaci

 Školství, kultura a sport

 • s využitím statistik včas zajistit dostatek míst pro děti ve školských zařízeních
 • podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
 • zajistit rozšíření provozu mateřských škol v době letních prázdnin
 • pro udržení a rozvoj tradičních kulturních a společenských akcí
 • oceňujeme přínos všech dobrovolných spolků, které vyvíjí činnost v naší městské části
 • podporujeme výstavbu sportovišť ve Svrateckém údolí

 Sociální a životní prostředí

 • kvalitnější komunikace se seniory a bohatší život podporováním jejich samostatných aktivit
 • Zachovejme přírodu, která obklopuje naši městskou část
 • vybudujeme chodníky v takzvaných zkratkách ve veřejné zeleni
 • zajištění včasné údržby veřejné zeleně
 • otevřená diskuze o odstranění nadměrně stínící zeleně
 • navážeme na stávající síť cyklostezek dobudováním přístupových bodů