Naše městská část je tu pro Vás, pro občany.

V práci, doma či mezi přáteli je důležitá vzájemná komunikace. Řada zbytečných problémů či nejasností vzniká tak, že spolu lidé nekomunikují, či komunikují, ale vzájemné komunikaci nerozumí. Všemi dostupnými prostředky se proto budeme snažit o to, abychom byli, jako Vaši zvolení zástupci, pro Vás oporou a partnerem, se kterým bude možné otevřeně a jednoduše komunikovat. Budeme proto usilovat, aby veškerá rozhodnutí městské části byla jednoduše dohledatelná a řádně odůvodněná – budete tedy vědět, z jakého důvodu bylo či nebylo učiněno příslušné rozhodnutí.

Finanční prostředky, se kterými budeme hospodařit, budou rovněž k nahlédnutí tak, abyste měli přehled, jakým způsobem je s těmito prostředky nakládáno, neboť peníze městské části jsou v prvé řadě peníze nás všech. Zasadíme se o to, aby poradní kolektivní orgány rady a zastupitelstva plnily v prvé řadě svou funkci, pro kterou jsou řízeny, tedy funkci odborného a poradního orgánu. Budu proto usilovat, aby tyto orgány byly obsazovány skutečnými odborníky.

Naším cílem bude zeštíhlení jak počtu komisí a výborů, tak jejich členů a tím pádem ušetření finančních prostředků a jejich následné použití pro kulturní činnost. Respektujeme, že někteří občané se hlásí k moravské národnosti. Domníváme se však, že tato národnostní menšina není důvodem pro to, aby byl zřízen výbor pro národnostní menšiny. Tento stav považujeme za unikát, který je však financován z rozpočtu městské části. Dle našeho názoru je pro činnost tohoto výboru plně dostačující úroveň zájmového spolku či zařazení pod činnost jiného odborného poradního orgánu. Opětovné ustanovení tohoto výboru rozhodně nepodpoříme.

Dále se domníváme, že při administraci veřejných zakázek není nutné využívat externích subjektů, neboť tyto činnosti lze obstarat pracovníky úřadu.

 Kultura namísto Hazardu

Naše městská část je jednou z mála městských části města Brna, kde neplatí nulová tolerance hazardu. Nákupní centrum Vysočina, Měřičkova ulice a fotbalové hřiště na Novoměstské, jsou místa, která jsou známá hráčům z celého Brna. Budeme prosazovat zrušení povolení k hazardu v rámci celé městské části a naopak podpoříme preventivní programy zaměřené na osvětu skrytých nebezpečí hráčství a sázení zejména u mládeže. Naším cílem je bezpečná a kulturní městská část, místo, kam bude možné za zábavou vyrazit s dětmi, přáteli či rodiči. Budu nadále podporovat a rozvíjet setkávání mezi generacemi, se kterými jsem jako členka sociální a kulturní komise započala již v minulém volebním období, a která vnímám jako velmi důležitá v dnešní individualisticky založené společnosti. Zavedeme tradici v pořádání akce „Den Země“ – péče o přírodu kolem nás by měla být samozřejmostí, nikoliv lhostejností.

 Doprava či doleva? A jak na přechodu?

Dopravní značení v naší městské části má mnoho rezerv a prostoru ke zlepšení, jedná se zejména o dopravní značení v lokalitách ulic Vránova, Filkukova, Kořenského. Důkladnou revizí dopravního značení zajistíme, aby orientace a doprava v naší městské části byla jednoduchá a intuitivní pro řidiče osobních aut, pro ty nákladní nebude, až na výjimky, v naší městské části místo. Na základě Vašeho názoru budeme uvažovat o zřízení světelné signalizace na křižovatce u konečné tramvaje č. 1. Budeme klást důraz, abychom o připravovaných změnách dopravy, uzavírkách či omezeních byli dostatečně dopředu informováni a abychom tedy dostatečně dopředu mohli informovat občany. Domníváme se, že děti mají vědět, jak se správně chovat v silničním provozu. Budeme proto pořádat pravidelné akce na dopravním hřišti při Základní škole na Horáckém náměstí, které přispějí k zábavě našich dětí. Přechody pro chodce je velmi kontroverzní a diskutované téma, obzvláště po některých tragických událostech. Bezpečnost na přechodech je dle našeho názoru záležitost nejen řidičů, ale také chodců. Využijeme maximálně dostupných možností, aby přechody byly bezpečným bodem silničního provozu. I přes negativní stanoviska ze strany silničního úřadu ke zvýšení bezpečnosti přechodu na Palackého náměstí budeme usilovat o to, aby toto místo bylo bezpečnější, než doposud.

 Čisté a opravené chodníky

Budeme proto usilovat o zřízení výběhu pro psy na Mokré Hoře se základním agility vybavením, tak, aby pejskaři měli více možností jak a kde trávit čas se svými čtyřnohými přáteli. Koše na psí exkrementy pak doplníme v chybějících místech a budeme klást důraz na to, aby byly neustále plně funkční, neboť jedině tak přispějí k čistému a příjemnému prostředí kolem nás. Některé chodníky či jiné pochůzné plochy jsou ve velmi špatném technickém stavu, jejich oprava je naprostou prioritou. Rovněž budeme dbát na čistotu zelených ploch, aby je bylo možné využívat bez obav ze znečištění.

Více sportu pro všechny

Aktivní pohyb v jakékoli podobě je součást moderního a zdravého životního stylu. Zasadíme se o to, abychom občany v naší městské části náležitě rozhýbali. Za tímto účelem budeme prosazovat zřízení fitness center pod širým nebem, kde bude možné nejen posilovat své tělo, ale i ducha prostřednictvím posezení s možností grilování s přáteli. Dále budeme usilovat o pořádání sportovních událostí různého druhu, zejména běhu, neboť jako aktivní a náruživý běžec vím, jakou radost tato sportovní aktivita může přinášet. Pestrý přírodní terén naší městské části zase vybízí k pořádání závodů na horských kolech. Pořádáním sportovních akcí dojde nejen ke zviditelnění naší městské části, ale i k rozšíření možností, jak trávit volný čas aktivně a poblíž svého domova, bez nutnosti cestovat jinam.

 

Neutěšený stav Vysočiny

Nákupní centrum Vysočina je místem, kterým každý den prochází mnoho občanů nejen z naší městské části. I přes komplikované majetkové vztahy v tomto areálu se zasadíme o to, aby toto nákupní centrum získalo líbivější a přívětivější tvář, a to nejen z hlediska estetického, ale i funkčního. Domníváme se, že stávající pískoviště v nákupním centru není místem, kde by si měly naše děti hrát, takových míst je dostatek jinde. Mělo by se naopak jednat o místo, kde bychom měli nabrat síly pro další nákup, tedy místem pro chvilkovou relaxaci. Budeme prosazovat pořádání farmářských trhů, neboť centrum Vysočina je v prvé řadě místem nákupním.